Rower Pomaga

Konkurs Bielsko-Biała - regulamin

REGULAMIN KONKURSU “Rowerzysta roku 2023 Bielska-Białej”

 § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Rowerzysta roku 2023 Bielska-Białej” (zwany dalej Konkursem).

2. Wyłącznym organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Ekologiczna Arka z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ulicy Kosmicznej 15 b, KRS: 0000226058 (dalej „Organizator”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Bielska-Białej, zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej rowerpomaga.pl.

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Akcji, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Akcji. Wszelkie skargi oraz pytania dotyczące Akcji powinny być kierowane do Organizatora.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkające na terenie miasta Bielsko-Biała w czasie trwania konkursu.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbierze Nagrodę Konkursową w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodanie trasy przejazdu rowerowego na stronie www.rowerpomaga.pl/dołacz, wybierając opcję "dodaj za pomocą Strava".

5. Konieczne jest zaznaczenie zgody na udział w konkursie i akceptacja regulaminu.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).

§ 3 Zasady Konkursu

1.     Konkurs trwa od 15.05.2023 do 15.09.2023 do godziny 23:59.

2.     Każdy uczestnik może zgłaszać dowolną liczbę tras przejechanych w trakcie trwania konkursu.

3.     3 uczestników, których suma tras dodanych w trakcie trwania konkursu będzie największa, zostanie nagrodzonych.

4.     Nagrodami w konkursie są:

- I miejsce: specjalna, żółta koszulka lidera oraz bon do sklepu sportowego o wartości 500 zł oraz gadżety akcji Rower Pomaga

- II miejsce: bon do sklepu sportowego o wartości 300 zł oraz gadżety akcji Rower Pomaga

- III miejsce: bon do sklepu sportowego o wartości 200 zł oraz gadżety akcji Rower Pomaga:

7. Informacje o Zwycięzcy Konkursu będą publikowane w terminie 7 dni  od jego zakończenia na stronie rowerpomaga.pl.

8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

9.  W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za pomocą poczty elektronicznej.

10. Zwycięzca zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej o miejscu odbioru Nagrody.

11. Termin odbioru nagrody zostanie podany Zwycięzcy w wiadomości prywatnej.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest Organizator. Dane te wykorzystywane są w celu wydania Nagrody.

2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

3. Uczestnicy Konkursu mogą wyrazić zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora oraz partnerów handlowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych oraz na oficjalnych profilach Fundatora w mediach społecznościowych, tj. (i) w serwisie Facebook, (ii) w serwisie Instagram. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego tras, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to nie jest realnie przejechaną trasą.

§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres Organizatora konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą pisemną.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.